Logon
   
 
HYGIENE
 
12345
 
Photo
 
 
back
 
 
 
HYGIENE; SET 5, 1995
vitreous china & chrome

dim. 46"X 31"X 17"
117 x 79 x 43 cm

Photo: JOHN BESSLER